Stručni tekstovi

Uticaj rase bika na rezultate plodnosti (non return metodom)

Stručni tekstovi >>

Uvod

U uslovima prakse non return je relativno pouzdana metoda za ocenu plodnosti bikova, mada je za njegovu ocenu neophodno da analizom bude obuhvaćeno veći broj osemenjenih plotkinja i uticaj različitih faktora radi što veće pouzdanosti dobijenih rezultata.
Analizom je obuhvaćeno preko 10.000 prvi put osemenjenih krava i junica u periodu od 1999.do 2004.god., kao i 30 bikova iz SVC Krnjača. U ovom nastavku analiziran je uticaj rase bika.
 

Pregled literature

Uticaj ovog faktora na rezultat non returna je u literaturi obrađivan tek na
nekoliko mesta.
Rao i sar. (1992),  daju rezultate po kojima lokalne primitivne rase imaju višu koncepciju od džersej rase ili meleza. Hasenpusch (2006) takođe govori o razlici u non returnu među rasama koja je veoma stabilna tokom niza godina prikupljanja podataka. Pa tako, crni holštajn ima za 1,8% niži non return u odnosu na crvenog holštajna. A angler rasa je skoro za 1% bolja od crvenog holštajna. Pickett i sar. (1961), su radili studiju gde su između ostalog poredili i plodnost bikova različitih rasa bikova sa dobijenim sledećim rezultatima (p<0.02):
 

Tabela 1.

 

 

Rezultati ispitivanja

Parametri kvaliteta semena u korelaciji sa rezultatima steonosti dobijeni non return metodom prikazani su po rasama goveda. Najniži procenat upotrebljivih ejakulata je kod šarole rase 86.21%, a najveći je kod HF i RH rase 92.49% (p>0.05). Prosečno najveću količinu ejakulata po skoku (ml) dali su bikovi šarole rase 10.20ml a najmanju HF i RH rase 5.53ml. Utvrđena razlika u prosečnoj količini ejakulata među rasama je statistički značajna (grafikon 1), (p<0.05).

Grafikon 1.
Količina upotrebljivih ejakulata (ml) po rasama za period od 1999. do 2004.god
 
Grafikon 2.


Koncentracija spermatozoida u upotrebljivim ejakualtima (mlrd/ml) po rasama od 1999. do 2004.god.

 

Najveću prosečnu koncentraciju spermatozoida (mlrd/ml) imali su bikovi monbeliar rase 1.56 mlrd/ml a najmanju šarole rase 1.41 mlrd/ml (grafikon 2), (p<0.05). Najmanji prosečan procenat živih spermatozoida je kod bikova šarole rase 81.63% a najveći kod monbeliara 83.50%. Utvrđena razlika među bikovima u procentu živih spermatozoida nije statistički značajna (p>0.05). Najveća prosečna progresivna pokretljivost spermatozoida u upotrebljivim ejakulatima bio je kod monbeliara 83.55% a najmanja kod šarolea 82.17% (p>0.05).

Tabela 2.
Procenat steonosti dobijen non return metodom (60-90 dana), u odnosu na rasu bika  za period od 1999. do 2004.god.


 

Iz tabele 2 i grafikona 3 vidi se da je najmanji procenat steonosti po non return metodi bio je kod bikova HF i RH rase 67.7% a najveći kod bikova simentalske rase 73.0%. Utvrđena je statistički značajna razlika (p<0.05) u procentu steonosti dobijena non return metodom u odnosu na rasu bika.

Grafikon 3.
Procenat steonosti na terenu dobijen non return metodom
(60-90 dana), u odnosu na rasu bika za period od 1999. do 2004.god.


Broj skokova i broj upotrebljivih ejakulata mesečno u odnosu na rasu bika najveći su kod simentalca a najmanji kod HF i RH. To je u korelaciji sa rezultatima steonosti po non-return metodi, gde je najbolji rezultat imao simentalac sa 73,0% a najlošiji HF i RH rasa sa 67,7% (p<0.05). Postoji signifikantna razlika među rasama bikova u količini (ml) ejakulata. Najmanju količinu su dali bikovi HF i RH rase (prosečno 5,53ml) a najveću simentalske rase (6,49ml). Rezultati ovog parametra kvaliteta semena u korelaciji su sa se rezultatima koncepcije (p<0.05). Koncentracija spermatozoida je statistički značajna među rasama bikova (p<0.05). Ova razlika nije u korelaciji sa fertilitetom jer su najmanju prosečnu koncentraciju imali simentalac (1,42 mlrd/ml) i šarole (1,41 mlrd/ml) (p>0.05).

Slično je sa rezultatima prosečnog procenta živih i progresivno pokretljivih spermatozoida koji se ne poklapaju sa procentom koncepcije. Razlika u ovom parametru kvaliteta semena među rasama postoji ali nije statistički značajna (p>0.05).
Procenat steonosti dobijen obračunom non-return metodom pokazuje da postoji signifikantna razlika među rasama (najplodniji je simentalac sa 73% a najslabiji crni i crveni holštajn sa 67,7%) (p<0.05).     
 

Zaključak:

Rasa bika ima značajnog uticaja na vrednosti parametara kvaliteta semena, libido i broj dobijenih upotrebljivih ejakulata, kao i na rezultate koncepcije po non return metodi. Najbolju plodnost imali su bikovi simentalske rase 73,0%, šarole 69,3%, monbeliar 68,1% i HF i RH 67,7%.
 

« Nazad
Pančevački put 105, Krnjača, Beograd
svckrnjaca@gmail.com

Back to Top