odgajivački program centra KRNJAČA, cilj kojEm težimo
Odgajivački program

Odgajivački program za simentalsku rasu
Cilj kojem težimo!

Dr Stevan Perković, Stočarsko veterinarski Centar Krnjača

Sledeći zahtevi i osobine simentalskih goveda su osnova našeg rada na unapređenju i razvoju ove rase. Veštačko osemenjavanje je osnovna pretpostavka za sprovođenje odgajivačkog programa.

Poreklo; Prvi uvozi simentalskih goveda iz Švajcarske i ukrštanja sa domaćim autohtonim rasama datiraju iz XIX veka.Na pojedina grofovska imanja u Vojvodini prvi uvozi su 1865 godine a niže Save i Dunava 1883 godine u Jasenički i Toplički region, i Poljoprivredne škole u Topčideru i Kraljevu, i kasnije na državna gazdinstva u LJubičevu i Dobričevu. Osnivanje Centralnog stočarskog saveza 1892 godine i Zemljoradničkih zadruga 1894 godine doprinose razvoju ove rase u Srbiji. Između dva Svetska rata 1935 osnovana je glavna knjiga - Herd Buck.
Značajniji razvoj ove rase i govedarstva uopšte ostvaruje se posle osnivanja Centra za veštačko osemenjavanje u Krnjači, krajem 1951 godine i kasnije osnivanje ostalih centara i drugih organizacija koje rade na unapređenju govedarstva.

Procenjuje se da je rasni sastav naših goveda; 80 % simentalac (domaće šareno goveče), 10 % HF i RHF a ostalo melezi između pomenutih rasa.
Fenotipske osobine ove rase prema oceni Svetskog udruženja simentalskih goveda su sledeće.

 • Osnovna boja; varira od svetlo žute do zatvoreno žute, crvene do zatvoreno crvene boje.
 • Obojenost; od pretežne jednobojnosti do prekrivenosti flekama ili išaranosti.
 • Boja glave; bela ili sa belom flekom i zvezdom na čelu. U nekim zemljama obojenost oko očnog kapka je od privrednog značaja (zaštita od insekata).
 • Nosno ogledalo; žute ili roze boje, bez sivih i braon pigmentiranih fleka.

Tip; Ovo su goveda dvojnih proizvodnih osobina za proizvodnju mleka i mesa sa varijacijama od izrazito mlečnog do izrazito tovnog tipa. U poslednje vreme sve više preovladava mlečni tip goveda ove rase.
Odgajivački cilj; je težnja za poboljšanje ekonomičnosti i proizvodnje mleka i mesa u datim ekonomskim i prirodnim uslovima. Odrasle krave treba da imaju visinu grebena 140 - 145 cm., i telesnu težinu 650- 750 kg., i da su dobrog eksterijera i vimena i proizvodnjom od 6.000 - 7.000 kg. mleka 4,00 % mlečne masti i 3,40 % proteina. Muška telad moraju biti pogodna za tov. Odrasli bikovi da su sa dobrom mišićnom masom, visinom grebena 155-160 cm. i težinom 1200-1300 kg.

Odgajivačke mere; preko 80 % svih krava i junica su obuhvaćene veštačkim osemenjavanjem a ostali broj grla je u prirodnom pripustu. Za sada se ne primenjuju druge reprodukcijske tehnike kao što je embriotransfer i dr. Smatra se da se preko 80 % svih krava teli i da je međutelidbeni interval oko 385 dana.

Odgajivačke metode; pretežan broj goveda se gaji u čistoj rasi a oplemenjivačko ukrštanje sa bikovima RH rase se koristi u manjem obimu radi poboljšanja selekcione osnove i povećanje količine mleka, oblika vimena i muznosti. Meleženje sa tovnim rasama se veoma malo koristi.

Izbor bikovskih majki; ovo su najbolje krave, odabrane prema strogim kriterijumima. Prosečna proizvodnja 397 bikovskih majki u 2009 godini u standardnoj laktaciji iznosila je 6.507 kg. mleka 3,98 % ml.masti.
Eksterijerne mere bikovskih majki u 2009 godini.

 • visina grebena 138,65 cm
 • dubina grudi 76,13 cm
 • dužina trupa 170,54 cm
 • obim grudi 201,68 cm
 • telesna masa 700 kg

* Izvor podataka iz prethodne dve tabele je Stručni izveštaj Instituta za stočarstvo Beograd za 2009 godinu.

 


 

Zahtevi za eksterijernim merama i ocenama kod izbora budućih bikovskih majki po našem Pravilniku su sledeći;

 • visina grebena 130 cm za prvotelke i više od 135 cm za starije krave.
 • linearna ocena ; okvir 7, muskuloznost 5, forma 6 i vime 7.

Proizvodnja bikova; Od dela ovih bikovskih majki za naš Centar se preuzme oko 30 muške teladi za performans test u starosti od dva do četiri meseca posle urađenih svih zdravstvenih pregleda. Smeštaj i ishrana u performans testu je individualni do navršenih 12 meseci starosti, kada se vrši ocena eksterijera i merenje, i konačna selekcija za Centar (oko 25%) i prirodno parenje (oko 30%) a ostali se isključuju. Od odabranih bikova za Centar se uzima prvih 1.000 doza semena i šalje na teren radi osemenjavanja (prvenstveno mlađih krava u II laktaciji) i što ranijeg dobijanja potomstva. Dobijeno potomstvo se procenjuje, a na osnovu dobijenih rezultata bikovi se koriste ili ne u daljem programu osemenjavanja.

Da bi se neki bik koristio u proizvodnji semena i programu veštačkog osemenjavanja potrebno je njegove kćerke linearno oceniti i prikupiti podatke o proizvodnji. Ocena eksterijera kao važna odgajivačka informacija vrši se na osnovu sledećih osobina sa rasponom ocena od 1 - 9 poena. Za zadovoljavajući eksterijer kćeri jednog bika neophodno je ispuniti minimalni broj poena ; za okvir 6, muskuloznost 5, formu-noge 5,5 i vime 6 poena.

Linearna ocena-sledeće osobine su važne za ocenu grla

 

Okvir
muskuloznost
forma/noge
vime
visina tela
muskul.prednjeg dela
povezanost plećki
povezanost prednjeg vimena
dužina trupa
muskul.zadnjeg dela
čvrstina leđa
dužina vimena
širina tela
položaj sepi-karlice
povezanost vimena
dubina tela
stav zadnjih nogu
položaj sisa
dužina i oblik sisa

 

Populacija domaćih šarenih goveda (simentalska rasa), u 2009 godini u Srbiji, sastoji se od 73,579 umatičenih krava koje se nalaze u oko 14.715 domaćinstava, računajući prosečno pet grla po domaćinstvu, nije dostupan tačan prosečan broj krava po domaćinstvu. U kontroli proizvodnje je 34.547 grla, a veštačko osemenjavanje se primenjuje za preko 80 % grla. Performans test godišnje završi oko 75 grla, biološki test 22 a progeni test na mlečnost 9 grla i na mesnatost 1 grlo. (Izvor podataka; Godišnji izveštaj o selekciji za 2009 godinu).
Proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji po godinama kod kontrolisanih krava data je u sledećoj tabeli.

 

 Prema gore iznetim podatcima prosečno godišnje povećanje mleka iznosi 80 kg.

Mlečnost prvotelki u 2009 godini

Broj grla
dana
mleka kg.
ml.m. kg
ml.m. %
10418
309
4.411
173
3,94
305
4.362
171
3,93

Telesne mere prvotelki u 2009 godini

 

Broj grla
v.gr.
d.gr
d.tr.
o.gr.
tel.masa kg
193
134
71,5
162,9
192,6
605

 

(Izvor podataka; Godišnji izveštaj Instituta za stočarstvo za 2009 god)

 

Zdravstveno stanje; prema važećim zakonima o veterinarstvu i stočarstvu svi priplodni zapati goveda moraju biti slobodni od specifičnih zaraznih bolesti, (Bruceloze, Leukoze, IBR/IPV, Leptospiroze,Listerioze i TBC) kao i bikovi u centrima za veštačko osemenjavanje koji još moraju biti slobodni i od Trihomonasa spp.foetus, Campilobactera sp.i BVD -a.

Godišnjim Programom zdravstvene zaštite domaćih životinja u Republici, veterinarska služba sprovodi preglede svih goveda na TBC, Brucelozu, Leukozu i Mastitis. Sva pozitivna grla se isključuju iz priploda ili se leče kod utvrđenih bolesti vimena. Do sada samo su sporadično utvrđena pozitivna grla.

Izložbe stoke.Ocena odgajivačkog rada se vrši i kroz organizovanje lokalnih i regionalnih izložbi goveda. U Srbiji je održano u 2009 godini 21 izložba sa ukupno izloženih 1.346 grla od čega su krava 573 ili 42,00%, prvotelke 304 ili 23,00% i junice 469 ili 35,00%. Najveći broj izložbi održan je pretežno u područjima niže Save i Dunava. Centralna godišnja manifestacija je tradicionalno Sajam u N.Sadu, gde se izloži preko 200 grla svih rasa i kategorija goveda.

SVC KRNJAČA

Zadovoljenje potreba potrošača, klijenata i zaposlenih je naš glavni cilj!

Viziju ćemo ostvariti obezbeđivanjem visoke profesionalnosti, poverenja i ugleda, unapređenjem resursa i načina rada, razvojem ponude semena priplodnih bikova i dokazivanjem njihovog kvaliteta, ulaganjima u savremene proizvodne kapacitete i ispunjavanjem regulatornih zahteva najzahtevnijih tržišta.

Sa zaposlenima stvaramo prijateljski i otvoren odnos, uzimajući u obzir njihove potrebe i očekivanja. Na taj način osiguravamo njihovo zadovoljstvo i identifikaciju sa kompanijom. Ohrabrujemo timski rad, jer verujemo da je to put, da svako doprinese uspehu kompanije svojim profesionalnim znanjem.

 Design by NormaReclamare